whatsapp
article

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده خدماتی که ارز وارد کشور می نماید

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده خدماتی که ارز وارد کشور می نماید

🔰بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده خدماتی که ارز وارد کشور می نماید

▪️ نظر به ابهامات مطرح شده در مورد مالیات بر ارزش افزوده خدمات، مقرر می گردد: فروشندگان خدمت در ایران نسبت به کلیه خدماتی که در فهرست معافیتهای ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ و سایر احکام قانونی ذکر نشده است مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود

▪️لذا چنانچه ارائه خدمات داخلی یا خارجی منجر به ورود ارز به کشور شود بعنوان صادرات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مالیات و عوارض نهاده های آن مسترد می گردد

آخرین مقالات کاربردی